Search form

Mak ma Peba 10:17

Jogjog Gasa kɨma Sisɨl Rɨga

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Ɨ re Yesu menon yokatonj, nyawɨnd yɨpa rɨga Ti pɨlwa b'ɨtkonj ɨ ket Ti pɨl wa kumsos b'amkonj. Seg ton ket Yesund yerkitonj da, “B'ogɨl ouyaena rɨga-wɨi! Nangga e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨntam?”