Search form

Mak ma Peba 10:18

18Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pena man Ken nogenaet da b'ogɨl rɨga? Makwa ɨta yete b'ogɨl rɨga ajɨ Godta tinta yɨpaina.