Search form

Mak ma Peba 10:20

20Seg ton ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Kon kea komkesa onggɨtyam b'ingawa yɨt yɨmta undoka eyeneninond koina kewar wɨn ke ngɨrpu yu.”