Search form

Mak ma Peba 10:21

21Ɨ ket Yesu tin yɨr yɨpkonj dɨde singi yiyenonj, dɨde ket tin yomnonj da, “Man yɨpa gasa e yesungaet. Sɨ man meke! Ɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog b'ogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!”