Search form

Mak ma Peba 10:23

23Ɨ Yesu yɨrɨk ɨnjomkena eyeninonj dɨde tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Jogjog gasa kɨma rɨgam b'ɨgaram de God ma pumb tungg wa, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e.”