Search form

Mak ma Peba 10:24

24Ɨ ket Yesu ma odede yɨt map, b'auyaena rɨgap kɨd kesa aukɨto. Sɨ Yesu b'usaya ten mɨra amninonj da, “Kor b'ɨgawar! Utkunda! God ma pumb tungg wa b'ɨgaram re ma sobijog bebɨg e.