Search form

Mak ma Peba 10:26

26Yɨt seg ke B'auyaena rɨgap ɨsanikesa ukoijog kɨd kesa aukɨto, ɨ ket towalenggyam b'arkento da, “Sɨ yete rɨrɨr e yɨrkokar okatam?”