Search form

Mak ma Peba 10:27

27Yesu ten yɨr epkinonj dɨde ket amninonj da, “Rɨgam onggɨtyam gasa ti omnɨkam re ma rɨrɨr im, ajɨ Godɨm nena Ti rɨrɨr im. Mop nokɨp Godɨm re komkesa gasa rɨrɨr im Ti omnɨkam.”