Search form

Mak ma Peba 10:28

28Sɨ ket Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu. Sɨ rɨngmim taukanj sowanɨm?”