Search form

Mak ma Peba 10:29

29Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yepiya re erarkɨto towa met, towa nanywar, towa yɨngganwar, towa mog, towa b'u, towa b'ɨgawar, dɨde towa gou kor map dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt map,