Search form

Mak ma Peba 10:30

30ton ɨmɨnjog opima andredpyam takatanj onggɨt gowukoyɨnd met, nanywar, yɨngganwar, mog, b'ɨga dɨde gou, ajɨ ton opima bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle takatenanj rɨga wa pɨlke God ma yɨt yɨmta undokand. Ɨ ton ɨmɨnjog dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi dem de sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem.