Search form

Mak ma Peba 10:32

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Re ton menon yokato de Yerusalem taun wa, nyawɨnd Yesu naskanaska nya yɨmayonj. Sɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga gɨmɨrom kɨma kaktɨtɨ aukɨto dɨde kwa nɨnda Tina yɨmta undoka rɨgap daka moga aukɨto. Ɨ Yesu ket b'usaya twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma yɨpand awonj, dɨde Ton ket amninonj Ti gatab yɨt rɨnsim ra taukanj dem Ti pɨlɨnd