Search form

Mak ma Peba 10:34

34Ɨ ton ket God ma obagɨki kesa rɨgap Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, Tin auya ɨtmanda iyenyi dem, ɨ Tin ɨraska iyenyi dem, ngɨrpu onganji dem. Seg ket nowam bibɨrɨnd Ton tutnyis dem uj ke.”