Search form

Mak ma Peba 10:35

Yakob ake Yoan Towaina B'arkita

(Mat 20:20-28)

35Ɨ Jebedaimna b'ɨga Yakobo ake Yoan Yesum pɨlwa tetkonda dɨde Tin yomnonda da, “Ouyaena rɨga-wɨi, sɨn singi da Man yɨpa gasa sowanɨm omnɨket nangga mana ra sɨn metɨrkisya.”