Search form

Mak ma Peba 10:37

37Ɨ ket nanyɨngganɨp Yesund yomnonda da, “Ra Man king nyɨ okasɨt dem b'ogɨl ɨnyomarena kɨma, sowa notkaet nɨmog pɨpmet omitam yɨpa Moina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa kwa sawai yɨm tab ke.”