Search form

Mak ma Peba 10:38

38Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn ma wumɨr i nangga ma wɨn nerkisya. Rɨka wɨn rɨrɨr i Koina b'ɨdgotnena kapo nyɨ onayam rɨnte ra Kon onaen dem, dɨde Koina ujɨm baptiso okatam rɨnte ra Kon okasɨn dem?”