Search form

Mak ma Peba 10:39

39Ajɨ ton tin mɨra yomnonda da, “Sɨn rɨrɨr i.” Sɨ Yesu mɨra amnonj da, “Wɨn b'ogɨl i onaya dem Koina b'ɨdgotnena kapo nyɨ rɨnte ra Kon onaen dem, dɨde Koina ujɨm baptiso okasya dem rɨnte ra Kon baptiso okasɨn dem.