Search form

Mak ma Peba 10:42

42Seg Yesu ket komkesa b'auyaena rɨga ara emokinonj Ti pɨlwa menonɨm dɨde ten amninonj da, “Wɨn wumɨr im da wɨp iyoi rɨga yepim re rɨga angwatenanj God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton towaina rɨga wanɨm aukenenanj re yonggyam im, dɨde kwa towaina ukoijog nyɨ rɨgap ɨsanikesa danda engaenenanj towaina rɨga wa pɨlwa.