Search form

Mak ma Peba 10:46

Yesu Yɨrdɨdɨ Rɨga Bartimeond Yɨsakendonj

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Ɨ ton ket tuwonj de Yeriko wa. Ɨ re Yesu Yeriko ke yiwatonj Tina b'auyaena rɨga dɨde ukoi rɨga bobo kɨma, yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga, Bartimeo ɨt re Timaiyo ma b'ɨga, ton nya yɨund omiti yɨbnenenonj wulkɨp b'ɨjenenand.