Search form

Mak ma Peba 10:51

51Ɨ Yesu tin yerkitonj da, “Nangga ma man singi aet Kon mornɨm omnɨkam?” Seg onggɨt yɨrdɨdɨ rɨgat Tin mɨra yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Kon singi en yɨr opngendam.”