Search form

Mak ma Peba 10:52

52Ɨ Yesu tin yomnonj da, “Yiwate! Moina gar ke utkundate men mɨsakenj.” Seg odenja ket ɨtemb yɨrdɨdɨ rɨgat yɨr b'ɨskena yikenonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj nyawɨnd.