Search form

Mak ma Peba 11

Yesu Yerusalem wa B'ɨgaronj

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Yoan 12:12-19)

1Ɨ ton ket Yerusalem taun wuswus wa aukɨto dɨde ket opento de Betpage tungg dɨde Betaniya tungg wa rɨna re Olib dorɨnd ebnonda. Ɨ ɨngkenaemb ket Yesu Tina nɨmog b'auyaena rɨga etmɨkitonj 2odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka onggɨt tungg wa rɨnte re wa wɨp ke yɨbɨm! Ra wɨn onggɨt tungg wa b'ɨtgarya, odenja odarya dor yɨpa dongki b'ɨga rɨnte re kai ke wulɨm pɨlɨnd ɨjobɨki yɨbɨm dɨde makaya yɨpa rɨgat angis tina teskak kumbɨnd. Sɨ wɨn ket kai ɨtrekya dɨde iya dor kor pɨlwa. 3Ɨ ra yɨpa rɨgat wen tarkis dor da, ‘Wɨn nangga pae odede yomnɨkya?’ wɨn b'ogla wumɨr omnya dor da, ‘Yonggyam ɨtemb dongki b'ɨga singi e yomɨny ingawam’. Ɨ ra wɨn yɨt opurena seg taya dor, ɨtemb rɨga odenja e ɨtmɨkis dor dɨkɨnd.” 4Re ket ton nɨmog b'auyaena rɨga opendonda de onggɨt tungg wa, ton kea yodaronda yɨpa dongki b'ɨga rɨna re ɨjobɨki yɨbnonj yɨpa met mora wusɨnd, ngɨrpu ton ket dongki kai yɨtrekonda. 5Ɨ nɨnda onyiti rɨgap ten amno da, “Nangga pae wɨn dongki b'ɨga kai yɨtrekya?” 6Ɨ ton ket mɨra amninonda rɨja na re Yesu ten amnonj. Ɨngkek ket rɨgap ten etmɨkito. 7Ɨ ton ket ɨtemb dongki b'ɨga iyonda Yesum pɨlwa dɨde towaina tumɨnd kobɨrgɨm dongki kumb wa aramkinonda. Seg Yesu dongki kumb wa angitonj. 8Ɨ jogjog rɨgap kea towaina tumɨnd kobɨrgɨm Tina menonpu nyawɨnd ondrɨka eito, ɨ dɨde kwa jogjog rɨgap wulpip epkɨto sopapund dɨde nyawɨnd ondrɨka eito ukoi ɨsnawa kɨma. 9Ɨ rɨga yepiya re ti wɨp nata dɨde ti kak nata wuwonj, ton b'okta ara kɨma ger ɨtanga yiyo da,

“Osanna, sowa Yɨrkokar Okawa Rɨgam pɨlwa!

Ɨta God ma b'ogɨl Man kɨma

yete re Yonggyamɨm nyɨ kɨma ik!

10Ɨta God ma b'ogɨl mera b'u Dawid ma kantrim pɨlwa rɨnte re ik!

Osanna, pumbjog Godɨm pɨlwa!”

11Ɨ re Yesu opendonj de Yerusalem taun wa, Ton ket b'ɨgaronj de yɨnamet aba wa ɨ dɨde Ton kwa yɨr eyeninonj komkesa gasa. Ɨ kea daka bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Yesu ket opendonj ɨ yikonj Betaniya wa Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma.

Yesu Yɨpa Pig Wul Sake Yomnonj

(Mat 21:18-19)

12Ɨ yɨpa bibɨr kak ke re Ton yiwato Betaniya tungg ke, Yesu owoupa na awonj. 13Ɨ re Yesu pajapaja yɨr yongonj yɨpa pig wul rɨna re jogjog rom kɨma yɨbnonj, Ton yikonj onggɨt wul mop wa wulkɨp orakam. Ajɨ re Ton ket wul mop wa onyitonj, ton makwa pig kɨp yɨr anginonj, ajɨ rom nena na wekenonj. Nokɨp ɨtemb re ma pig kɨp wɨn na. 14Sɨ Yesu ket ɨtemb pig wul yomnonj da, “Makwa ɨta yete yɨmta ke mor pɨlke kɨp ou dem.” Re ton pig wul sake yomnonj, kea Tina b'auyaena rɨgap Tina yɨt utkundo.

Yesu God ma Yɨnamet Kɨlkesa Yomnonj

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Yoan 2:13-22)

15Seg re ton wuwonj de Yerusalem taun wa, Yesu ket b'ɨgaronj yɨnamet aba wa. Ɨ Ton ket eaukeninonj rɨga yepiya re Godɨm sɨ gasa asogenento dɨde rɨga yepiya re imda eyenento yɨnamet aband. Ɨ dɨde ket Ton gu engendurkena eyeninonj wulkɨp sensi omnenapu kasa rɨkɨnd re b'engabenga wulkɨp wekenonj ogonam dɨde yɨnamet teks wulkɨp imdam, dɨde Godɨm sɨ gasa gimai osogapu kasa. 16Ɨ Yesu ogoka eyeninonj da makwa ɨta yɨpa rɨgat gasa teyeniny yɨnamet aba nata. 17Ɨ ket Yesu rɨga auyaeninonj dɨde amninonj da,

“Yɨna peband ɨja emb jɨ yɨnamet gatab ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Rɨgap b'ogla Koina met yagenae yɨr opmitenapu met ke komkesa b'engabenga yɨtam wa.’

Ajɨ wɨnpim ɨtemb yɨnamet wɨp yomnɨkya da raskol waina wɨmenapu met e.”

18Sɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap kea utkundo onggɨt gatab yɨt rɨna re Yesu gasa amnɨkinonj yɨnametɨnd. Ɨ re ton utkundo da komkesa rɨga bobo re kea Yesu ma ouyaena ke sam kɨma kɨd kesa aenanj, ton ket Yesund moga yuwado. Sɨ onggɨt penaemb ton nya oraka yiyeno Yesund ongandam. 19Ɨ re sɨ imokonj, Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma yɨpand yiwato Yerusalem taun ke.

Pig Wul Uj gatab Ouyaena

(Mat 21:20-22)

20Ɨ ɨspari ke re ket Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga menon yokato de Yerusalem taun wa, nyawɨnd ton ɨtemb pig wul yɨr yongo re komkesa yarɨmkak uj ai na ap ke de ngɨrpu pipkak wa. 21Sɨ Petro re kea nonyɨnd awaminonj Yesu ma sake yɨt rɨna re pig wulɨm pɨlwa yopulitonj. Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Yɨr de, ɨtemb pig wul rɨna re Man sake yomnyɨmɨt re ke yarɨmkak uj ai e yɨbɨm.” 22Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Wɨn Godɨnd gar ke utkunda ke yokata! 23Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da yet ra yɨpa rɨgat opulis onggɨt dorɨm pɨlwa da ‘Molenggyam b'uromate dɨde molenggyam b'ɨskante sɨpa wa,’ dɨde ra ton maka nony nɨmognɨmog taeny tina garɨnd, ajɨ ra ton gar ke utkunda oramis da ‘Koina opuliti yɨt ɨta ɨmɨnjog tawɨk,’ sɨ ket ɨtemb tina yɨt ɨta ɨmɨnjog tinɨm tawɨk. 24Odede paemb kon wen wumɨr tamninyɨn da nangga mana ra wɨn yɨr opmita ke b'arkita taramisindam ɨ ra wɨn gar ke utkunda oramisya da ‘Sɨn ke mɨra akasindam,’ sɨ ket opimemb gasa opima ɨmɨnjog taukanj wanɨm. 25Ɨ ra wɨn yɨr opmitam tonyisindam, wɨn b'ogla komkesa rɨga wa komkesa negɨr mɨle awɨr omnɨka teyenaindam rɨnsim re wɨn nonyɨnd owama eyenindam. Nokɨm da ɨdenat wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka kwa wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy.” 26(Awɨr e)+

Yesu ma Juwai gatab B'arkita

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Ɨ Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga b'usaya wuwonj Yerusalem taun wa. Ɨ re Yesu menon yokatonj yɨnamet aba nata, odedend ket yɨna mopyam sɨ rɨga, Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga ket tuwonj Ti pɨlwa. 28Ɨ ton Yesund yerkito da, “Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt? Ɨ yet Mor onggɨtyam juwai mokawonj onggɨtyam gasa omnɨkam?” 29Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kon yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Wɨn b'ogla mɨra notɨnya! Sɨ onggɨt kak kaim Kon wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn. 30Wɨn wumɨr nomna! Rɨngma, Yoanɨmna baptiso Godɨm pɨlkae ikonj, o mɨnda rɨka rɨga wa pɨlkae?” 31Ɨ ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'ɨglenena wuwenonj da, “Ra men mɨra omnyu da, ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ Ton opima netɨrkisiny dor da, 'Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’ 32Rɨngma men jaba nitinjindam da, ‘Rɨga wa pɨlkae'?” Ajɨ ton rɨga bobo na moga uwadto. Mop nokɨp komkesa rɨgap Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re ɨmɨnjog God ma yɨpa bageyam na. 33Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im.” Ɨ Yesu daka ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.”