Search form

Mak ma Peba 11:1

Yesu Yerusalem wa B'ɨgaronj

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Yoan 12:12-19)

1Ɨ ton ket Yerusalem taun wuswus wa aukɨto dɨde ket opento de Betpage tungg dɨde Betaniya tungg wa rɨna re Olib dorɨnd ebnonda. Ɨ ɨngkenaemb ket Yesu Tina nɨmog b'auyaena rɨga etmɨkitonj