Search form

Mak ma Peba 11:11

11Ɨ re Yesu opendonj de Yerusalem taun wa, Ton ket b'ɨgaronj de yɨnamet aba wa ɨ dɨde Ton kwa yɨr eyeninonj komkesa gasa. Ɨ kea daka bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Yesu ket opendonj ɨ yikonj Betaniya wa Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma.