Search form

Mak ma Peba 11:15

Yesu God ma Yɨnamet Kɨlkesa Yomnonj

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Yoan 2:13-22)

15Seg re ton wuwonj de Yerusalem taun wa, Yesu ket b'ɨgaronj yɨnamet aba wa. Ɨ Ton ket eaukeninonj rɨga yepiya re Godɨm sɨ gasa asogenento dɨde rɨga yepiya re imda eyenento yɨnamet aband. Ɨ dɨde ket Ton gu engendurkena eyeninonj wulkɨp sensi omnenapu kasa rɨkɨnd re b'engabenga wulkɨp wekenonj ogonam dɨde yɨnamet teks wulkɨp imdam, dɨde Godɨm sɨ gasa gimai osogapu kasa.