Search form

Mak ma Peba 11:17

17Ɨ ket Yesu rɨga auyaeninonj dɨde amninonj da,

“Yɨna peband ɨja emb jɨ yɨnamet gatab ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Rɨgap b'ogla Koina met yagenae yɨr opmitenapu met ke komkesa b'engabenga yɨtam wa.’

Ajɨ wɨnpim ɨtemb yɨnamet wɨp yomnɨkya da raskol waina wɨmenapu met e.”