Search form

Mak ma Peba 11:2

2odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka onggɨt tungg wa rɨnte re wa wɨp ke yɨbɨm! Ra wɨn onggɨt tungg wa b'ɨtgarya, odenja odarya dor yɨpa dongki b'ɨga rɨnte re kai ke wulɨm pɨlɨnd ɨjobɨki yɨbɨm dɨde makaya yɨpa rɨgat angis tina teskak kumbɨnd. Sɨ wɨn ket kai ɨtrekya dɨde iya dor kor pɨlwa.