Search form

Mak ma Peba 11:20

Pig Wul Uj gatab Ouyaena

(Mat 21:20-22)

20Ɨ ɨspari ke re ket Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga menon yokato de Yerusalem taun wa, nyawɨnd ton ɨtemb pig wul yɨr yongo re komkesa yarɨmkak uj ai na ap ke de ngɨrpu pipkak wa.