Search form

Mak ma Peba 11:21

21Sɨ Petro re kea nonyɨnd awaminonj Yesu ma sake yɨt rɨna re pig wulɨm pɨlwa yopulitonj. Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Yɨr de, ɨtemb pig wul rɨna re Man sake yomnyɨmɨt re ke yarɨmkak uj ai e yɨbɨm.”