Search form

Mak ma Peba 11:23

23Kon ɨmɨnjog nitinjɨn da yet ra yɨpa rɨgat opulis onggɨt dorɨm pɨlwa da ‘Molenggyam b'uromate dɨde molenggyam b'ɨskante sɨpa wa,’ dɨde ra ton maka nony nɨmognɨmog taeny tina garɨnd, ajɨ ra ton gar ke utkunda oramis da ‘Koina opuliti yɨt ɨta ɨmɨnjog tawɨk,’ sɨ ket ɨtemb tina yɨt ɨta ɨmɨnjog tinɨm tawɨk.