Search form

Mak ma Peba 11:24

24Odede paemb kon wen wumɨr tamninyɨn da nangga mana ra wɨn yɨr opmita ke b'arkita taramisindam ɨ ra wɨn gar ke utkunda oramisya da ‘Sɨn ke mɨra akasindam,’ sɨ ket opimemb gasa opima ɨmɨnjog taukanj wanɨm.