Search form

Mak ma Peba 11:25

25Ɨ ra wɨn yɨr opmitam tonyisindam, wɨn b'ogla komkesa rɨga wa komkesa negɨr mɨle awɨr omnɨka teyenaindam rɨnsim re wɨn nonyɨnd owama eyenindam. Nokɨm da ɨdenat wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka kwa wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy.”