Search form

Mak ma Peba 11:27

Yesu ma Juwai gatab B'arkita

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Ɨ Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga b'usaya wuwonj Yerusalem taun wa. Ɨ re Yesu menon yokatonj yɨnamet aba nata, odedend ket yɨna mopyam sɨ rɨga, Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga ket tuwonj Ti pɨlwa.