Search form

Mak ma Peba 11:28

28Ɨ ton Yesund yerkito da, “Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt? Ɨ yet Mor onggɨtyam juwai mokawonj onggɨtyam gasa omnɨkam?”