Search form

Mak ma Peba 11:29

29Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kon yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Wɨn b'ogla mɨra notɨnya! Sɨ onggɨt kak kaim Kon wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.