Search form

Mak ma Peba 11:3

3Ɨ ra yɨpa rɨgat wen tarkis dor da, ‘Wɨn nangga pae odede yomnɨkya?’ wɨn b'ogla wumɨr omnya dor da, ‘Yonggyam ɨtemb dongki b'ɨga singi e yomɨny ingawam’. Ɨ ra wɨn yɨt opurena seg taya dor, ɨtemb rɨga odenja e ɨtmɨkis dor dɨkɨnd.”