Search form

Mak ma Peba 11:31

31Ɨ ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'ɨglenena wuwenonj da, “Ra men mɨra omnyu da, ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ Ton opima netɨrkisiny dor da, 'Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’