Search form

Mak ma Peba 11:32

32Rɨngma men jaba nitinjindam da, ‘Rɨga wa pɨlkae'?” Ajɨ ton rɨga bobo na moga uwadto. Mop nokɨp komkesa rɨgap Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re ɨmɨnjog God ma yɨpa bageyam na.