Search form

Mak ma Peba 11:33

33Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im.” Ɨ Yesu daka ket ten mɨra amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga danda kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.”