Search form

Mak ma Peba 11:9

9Ɨ rɨga yepiya re ti wɨp nata dɨde ti kak nata wuwonj, ton b'okta ara kɨma ger ɨtanga yiyo da,

“Osanna, sowa Yɨrkokar Okawa Rɨgam pɨlwa!

Ɨta God ma b'ogɨl Man kɨma

yete re Yonggyamɨm nyɨ kɨma ik!