Search form

Mak ma Peba 12:1

Negɨr Greip Sopapu Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1Seg Yesu tendam yɨt ke ten amninonj da, “Yɨpa rɨgat greip nangg ɨtot eyeninonj tina gowɨnd, ɨ sopapund kotal eror yiyenonj, ɨ greip kɨp ungka gasa oramitam gou kip yoskonj, ɨ dɨde sopapu yɨr ɨpkam yɨpa pumbpumb met yorangonj. Seg re ket ton nɨnda wala rɨga kɨma yɨtnono aento dɨde tɨrɨr yomno da, ‘Ra kɨp wɨn okas dem, yonggyam opima sopapu mɨra greip kɨp takasiny dem.’ Yɨt seg ke, ton ket sopapu towa akainonj dɨde menon yokatonj b'enga kantri wa.