Search form

Mak ma Peba 12:10

10Ma wɨn maka odede yɨtkak agenkɨtondam yɨna peband, ɨte re da,

‘Yɨpa Motɨr met oranga rɨgap b'ɨsayo met orangam,

ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.

Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd.