Search form

Mak ma Peba 12:12

12Sɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap yepiya re wekenonj onggɨt pɨpmetɨnd, ton nya oraka eyento Yesund yɨmɨnd okatam. Mop nokɨp ton kea wumɨr yokato da, “Ton sɨna tendam yɨt ke nomneniny.” Ajɨ ton rɨga bobo map moga auto, ɨ Yesund yɨraro ɨ dɨde ket yiwato.