Search form

Mak ma Peba 12:13

Kaisam pɨlwa Teks Oramkam gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13Sɨ ket Ju rɨga waina mopyam rɨgap Parisai rɨga dɨde Erodɨmna yɨmta undoka rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga emdɨto dɨde etmɨkurto Yesum pɨlwa. Nokɨm da ɨdenat ton b'anygɨnena nya ke Tina negɨr yɨt okasi dɨde onggɨt Tina yɨt ke Tin negɨr omnyi.