Search form

Mak ma Peba 12:14

14Ɨ ton ket tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Yesund yomno da, “Ouyaena rɨga! Sɨn wumɨr im da Man ɨmɨnjog rɨga et. Ɨ Man makwa ɨta yena moga yuwadenenyɨt. Mop nokɨp Man makwa gɨm kaim rɨga wa pɨlɨnd bu b'iyena mɨle amnɨkeneninyɨt ajɨ komkesa rɨga yɨpa rɨrɨrkɨp im dɨmdɨm amnɨkeneninyɨt. Ajɨ Man Godɨmna nya kaim ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨga auyaeninyɨt. Sɨ rɨngma, Roma kantri mopyam king Kaisam teks ogonam, ton b'ogɨl e o ma b'ogɨl e? B'ogɨl e sɨn ogonenindam o ma sɨn opima ogonenindam?”