Search form

Mak ma Peba 12:15

15Ajɨ Yesu kea towaina mɨle nony ke akatawonj da ton gɨm ke b'ogɨl yɨt im apurenanj ajɨ towaina garɨnd re yɨpa nenegɨr nya ke otonkena mɨle e yɨbɨm. Sɨ Ton ket ten amninonj da, “Nangga pae wɨn nenegɨr nya ke Ken otonkena niyenya? Yɨpa Roma kantri wulkɨp denari iya dɨde Ken nouyawa!”