Search form

Mak ma Peba 12:16

16Ɨ re ton iyo yɨpa denari, Yesu ten arkisinonj da, “Yaina wɨp e dɨde nyɨ e ɨrɨki i jɨ onggɨt wulkɨpɨnd?” Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Roma kantri mopyam king Kaisamna i.”