Search form

Mak ma Peba 12:22

22Sɨ komkesa seben (7) nanyɨngganwar ɨtomb yɨpaina konggand okatena tiyo dɨde uj aukɨto b'ɨga oraki kesa. Seg ket kikitumjog ɨtomb kongga todaka uj awonj.