Search form

Mak ma Peba 12:23

23Ɨ ra uj rɨga utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga opimemb seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarpiya kemb onggɨt konggand towa konggam b'ɨsatena tiyo.”