Search form

Mak ma Peba 12:24

24Sɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Wɨn ma wumɨr im God ma yɨna peba dɨde God ma danda. Ma ma wɨn onggɨt paemb uj ke utnyita gatab negɨr nya ke wumɨr yokatenya?